kunst en kunstenaars in en uit de Krimpenerwaard

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat op dit moment uit 6 personen. Het bestuur draagt er zorg voor dat de vereniging functioneert  zoals in de statuten (versie november 2014) en het huishoudelijk reglement is beschreven.

Het bestuur is samengesteld uit vrijwilligers die zelf kunstenaar zijn en/of betrokken zijn bij kunst en cultuur in de Krimpenerwaard.  Het bestuur vergadert gemiddeld tien keer per jaar over alle lopende zaken, organiseert meerdere activiteiten, en schrijft minstens eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering uit.

Op de algemene ledenvergadering komen in ieder geval aan de orde: de financiële situatie aan de hand van het jaaroverzicht, de begroting, het jaarplan en eventuele bestuurswisselingen. Zie het financieel jaaroverzicht 2023 en begroting 2024


Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging naar buiten en onderhoudt daartoe de noodzakelijke contacten. Samen met de leden zorgt het bestuur ervoor dat de doelstellingen van de vereniging  vorm krijgen.

Het bestuur int de in de ledenvergadering vastgestelde ledencontributie en eventuele andere middelen. De financiële administratie is in handen van het bestuur en wordt jaarlijks besproken met een kascontrolecommissie.  

Samenstelling van het bestuur op 6 maart 2024 en bereikbaarheid:
Aarnout Rolloos, voorzitter, arto5150@outlook.com 06-12856779

Marco Goudriaan, vice-voorzitter, gerjo.marco@ziggo.nl 06-53578352

Beatrix Martens-Verbeek, penningmeester en ledenadministratie, martens@kunstwaard.nl 06-28863397

Christianne Derks, bestuurslid, info@kunstwaard.nl

Jannie van Essen, bestuurslid, communicatie@kunstwaard.nl

 

Pieta Dijksman, bestuurslid, ontmoeting@kunstwaard.nl